Input price quotes: Ohio, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $450.00 $665.00 $469.28 12
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $435.00 $560.00 $441.69 22
UAN28 Ton $295.00 $295.00 $295.00 1 $199.00 $295.00 $221.87 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $267.00 $267.00 $267.00 11
Urea Ton $440.00 $440.00 $440.00 1 $395.00 $440.00 $398.09 46
MAP Ton $565.00 $565.00 $565.00 1 $425.00 $565.00 $440.15 48
Potash Ton $410.00 $410.00 $410.00 1 $345.00 $410.00 $366.04 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.43 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.39 $2.54 $2.41 5