Input price quotes: Ohio, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $560.00 $665.00 $625.00 2
DAP Ton $440.00 $486.00 $474.50 11 $440.00 $560.00 $484.96 25
UAN28 Ton $191.00 $290.00 $222.13 15 $191.00 $295.00 $225.29 38
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $350.00 $435.00 $397.13 15 $350.00 $440.00 $402.16 38
MAP Ton $440.00 $530.00 $488.38 15 $440.00 $565.00 $490.39 37
Potash Ton $335.00 $405.00 $388.50 15 $335.00 $410.00 $391.61 38
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.33 $1.09 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.21 $2.33 $2.23 5