Input price quotes: Ohio, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $515.00 $515.00 $515.00 4 $515.00 $515.00 $515.00 8
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
UAN28 Ton $220.00 $240.00 $233.08 12 $215.00 $295.00 $233.40 27
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $330.00 $376.00 $355.85 12 $330.00 $440.00 $363.01 27
MAP Ton $380.00 $405.00 $391.54 12 $380.00 $565.00 $400.13 27
Potash Ton $335.00 $355.00 $346.23 12 $335.00 $410.00 $349.75 27
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.19 $1.19 $1.19 1
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.44 $2.44 $2.44 4