Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $447.00 $520.00 $503.13 14 $447.00 $520.00 $496.89 51
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $455.00 $455.00 $455.00 20
UAN28 Ton $223.00 $228.00 $225.29 13 $213.00 $241.00 $232.77 40
UAN32 Ton $230.00 $260.00 $252.53 14 $230.00 $340.00 $265.45 52
Urea Ton $325.00 $352.00 $348.80 14 $325.00 $465.00 $367.48 47
MAP Ton $385.00 $410.00 $389.73 14 $385.00 $460.00 $428.34 52
Potash Ton $330.00 $350.00 $339.93 14 $330.00 $375.00 $361.63 52
LP Gallon $1.10 $1.10 $1.10 11 $1.05 $1.45 $1.18 20
FarmDiesel Gallon $2.31 $2.31 $2.31 11 $2.28 $2.44 $2.33 24