Input price quotes: Ohio, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $350.00 $665.00 $485.00 13 $350.00 $665.00 $525.34 39
DAP Ton $525.00 $550.00 $541.67 9 $495.00 $550.00 $543.33 33
UAN28 Ton $280.00 $360.00 $299.57 22 $265.00 $360.00 $288.14 61
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $295.00 $295.00 $295.00 1
Urea Ton $420.00 $430.00 $423.40 19 $280.00 $440.00 $421.81 58
MAP Ton $530.00 $536.00 $533.71 16 $530.00 $565.00 $536.51 38
Potash Ton $370.00 $405.00 $386.87 22 $363.00 $410.00 $387.82 61
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.40 $1.40 $1.40 1
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.03 $2.03 $2.03 4